Om symboldrama

Symboldrama


Symboldrama utvecklades som psykoterapeutisk metod under 1950- och 60-talen av professor Hanscarl Leuner vid psykiatriska kliniken, universitetet i Göttingen.


Metoden vilar på psykoanalytisk grund och påverkar via det symboliska uttryckssättet djupare nivåer av personligheten.


Med terapeuten som följeslagare gör patienten en vandring i sitt inre landskap. Den inre föreställningsvärlden utforskas och upplevelser spelas upp som i en dröm – men i vaket tillstånd.

Patienten får föreställa sig ett motiv, som i allmänhet föreslås av terapeuten. I dramat gestaltar patienten i sin egen takt det som är aktuellt att arbeta med – och under dramats gång förmedlar patienten skeendet och sina upplevelser till terapeuten.


Som en hjälp till ytterligare bearbetning målar patienten det som känns viktigt. Symboldrama underlättar återupplevandet och bearbetningen av händelser som ligger djupt förborgade och tidigare endast gjort sig påminda i svårförståeliga, känslomässiga reaktioner, psykosomatiska besvär och/eller problem i relationer.


I symboldramat ges dessutom möjlighet att på ett symboliskt plan möta och på ett nytt sätt handskas med svårigheter och konflikter.För att arbeta med symboldrama och rätt kunna utnyttja dess potential i behandlingssyfte, krävs en speciell utbildning. Denna ges av Svenska Föreningen för Symboldrama, som utfärdar diplom till godkända terapeuter.


Texten kommer från Symboldramaföreningen. Läs gärna mer på www.symboldrama.se