Varför terapi?

Eleos - terapi i Uppsala

Varför psykoterapi?

 

Många människor lider av psykiska svårigheter och psykisk ohälsa som inte gått att komma tillrätta med. Andra hamnar i svåra situationer som leder till personliga kriser. Ångest, stress, oro, sömnbesvär eller nedstämdhet är symptom som kan förknippas med det aktuella läget i livet. Det kan handla om skilsmässa, svårigheter med barn, föräldrar eller med arbetet. Men ibland är det svårt att förstå orsakerna till problemen, särskilt då de tar sig uttryck i kroppsliga besvär som t ex magkatarr eller huvudvärk. I psykodynamisk psykoterapi erbjuds man att tillsammans med terapeuten söka förstå de inre sammanhangen, t ex hur symptomen kan hänga samman med livssituationen nu eller tidigare i livet och därigenom finna nya perspektiv och sätt att hantera svårigheter. Genom konsultationssamtal kan man få hjälp att avgöra om man behöver och kan ha glädje och nytta av denna behandlingsform.

 

Med större kunskap och medvetenhet om sig själv, sina behov och motiv genom psykoterapi ökar förmågan att förstå och påverka sitt eget liv.

Om terapi

 

Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal hos en utbildad psykoterapeut under längre eller kortare tid, allt från några veckor till flera år. Behandlingen sker inom fastställda ramar vad gäller tider, arvode, frekvens och tidsperspektiv. En överenskommelse om detta görs i början av behandlingen och måste bygga på patientens behov.

Psykoterapi kan betraktas som en samarbetsrelation mellan två människor, patienten och psykoterapeuten. I samspel med varandra söker de orsak till och förståelse för patientens problem och lidande.

 

Det är alltså ett relationsarbete där båda är delaktiga, men där det är patienten som är huvudpersonen. Patientens nyfikenhet och beredskap att utforska sig själv är en god förutsättning för att nå framgång i terapin.

Psykoterapi kan bedrivas individuellt, med par, familjer eller i grupp och bygger på vedertagen psykoterapeutisk kunskap.

 

Texten om psykoterapi kommer från RRC - Riksföreningen Psykoterapi Centrum.